Privacybeleid

Privacyreglement van ADHD wijkpraktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige  behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

ADHD wijkpraktijk

Dit Privacy reglement geldt voor de aan privacy en persoonsgegevens gerelateerde aspecten die onderdeel zijn van de activiteiten van ADHD wijkpraktijk. ADHD wijkpraktijk kan diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen.

Maatregelen praktijk

ADHD wijkpraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ADHD wijkpraktijk als volgt:

1. Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld:
voor zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

2) Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

3) U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

4) Alle medewerkers binnen ADHD wijkpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

5) Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

6) Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

7) Berichtenverkeer tussen verschillende medewerkers van ADHD wijkpraktijk gebeurt op een veilige manier.

Uw rechten als betrokkene

U heeft inzake uw persoonsgegevens de volgende rechten:

1) Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

2) Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

3) Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

4) Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

5) Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

6)Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een mail naar info@adhdwijkpraktijk.nl kenbaar maken aan ADHD wijkpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Indien u ons verzoekt het dossier per post op te sturen geldt dat het ADHD wijkpraktijk niet aansprakelijk gesteld kan worden voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit bij ons aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van het ADHD wijkpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens mondeling of schriftelijk uw toestemming vragen. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw kind. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de praktijk).

Uitwisseling medische gegevens aan derden

Bij aanmelding geeft u ADHD wijkpraktijk toestemming om relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisarts te delen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en mogelijk met behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verpleegkundig specialist aan u heeft voorgeschreven. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als het ADHD wijkpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe praktijk kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe behandelaar op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude behandelaar het dossier overdraagt aan uw nieuwe behandelaar. De oude behandelaar doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude behandelaar heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe behandelaar. Uw medisch dossier wordt dan door uw behandelaar persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaren moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat ADHJD wijkpraktijk hierover graag met u in gesprek. Binnen ADHD wijkpraktijk kan de zorgverlener hiervoor het eerste aanspreekpunt fungeren. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Onderhoud Privacyreglement

ADHD wijkpraktijk kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van ADHD wijkpraktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.